سرور گیمینگ اقتصادی

با کیفیت ترین سرور گیمینگ

IR-GF-ECO-01
 • 1GHz پردازنده
 • 1G رم
 • 20G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-02
 • 1GHz پردازنده
 • 2G رم
 • 25G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-03
 • 1.5GHz پردازنده
 • 3G رم
 • 25G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-04
 • 2GHz پردازنده
 • 4G رم
 • 30G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-05
 • 2GHz پردازنده
 • 5G رم
 • 35G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-06
 • 2.5GHz پردازنده
 • 6G رم
 • 40G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-07
 • 3GHz پردازنده
 • 8G رم
 • 45G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-08
 • 3.5GHz پردازنده
 • 9G رم
 • 50G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-09
 • 3.5GHz پردازنده
 • 10G رم
 • 50G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال
IR-GF-ECO-10
 • 4GHz پردازنده
 • 12G رم
 • 50G SSD
 • 1G پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک شبکه
 • یک عدد IPv4
 • فایروال