سرور آموزش مجازی - کلاس آنلاین

کلاس خصوصی 1
 • 20 کاربر کاربر همزمان
 • 2 وبکم هم زمان امکان فعال سازی وب کم
 • اختصاصی آدرس
 • امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • اشتراکی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • فوری زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 0 ریال هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
کلاس خصوصی 2
 • 50 کاربر کاربر همزمان
 • 5 وبکم هم زمان امکان فعال سازی وب کم
 • اختصاصی آدرس
 • امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • اشتراکی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • فوری زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 0 ریال هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
سرور اختصاصی 1
 • 270 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 150 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
سرور اختصاصی 1 + منابع اضافه
 • 270 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 150 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
سرور اختصاصی 2
 • 370 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 200 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
تومان 1,150,000
ماهانه
تومان 200,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی 3
 • 550 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 250 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
تومان 1,450,000
ماهانه
تومان 250,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی 4
 • 700 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 300 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
تومان 2,100,000
ماهانه
تومان 300,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی 5
 • 1000 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • کاملا اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 350 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
تومان 2,500,000
ماهانه
تومان 350,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی 6
 • 1000 کاربر کاربر همزمان
 • نامحدود امکان تعریف کلاس مجزا
 • اختصاصی آدرس
 • ✔️ امکان اتصال به مودل
 • 10.8 نسخه ادوبی
 • ✔️ امکان ضبط کلاس درس
 • ✔️ پشتیبانی از زبان فارسی
 • کاملا اختصاصی نوع سرور
 • ✔️ IPv4
 • ✔️ IPv6
 • ✔️ دامین اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • 10G پورت ارتباطی
 • حداکثر 24 ساعت زمان تحویل
 • 7*24 پشتیبانی
 • 350 هزار تومان هزینه راه اندازی و تعریف کلاس
تومان 2,800,000
ماهانه
تومان 350,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید