ریستریم

سرویس آزمایشی
 • یک سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 2 روز مدت اعتبار اشتراک
طرح برنز 1
 • یک سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 3000 بیت ریت
طرح برنز 2
 • یک سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 5000 بیت ریت
طرح برنز 3
 • یک سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • نامحدود بیت ریت
طرح نقره ای 1
 • دو سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 3000 بیت ریت
طرح نقره ای 2
 • دو سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 5000 بیت ریت
طرح نقره ای 3
 • دو سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • نامحدود بیت ریت
طرح طلایی 1
 • دو سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 3000 بیت ریت
طرح طلایی 2
 • دو سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • 5000 بیت ریت
طرح طلایی 3
 • دو سایت استریم همزمان در
 • نیم بها ، داخلی ترافیک
 • کانکشن اختصاصی
 • نامحدود بیت ریت